روز بارانی پلدشت

امروز شهرستان پلدشت با دمای ۸ درجه بالای صفر و هوای ابری شاهد بارش باران در یازدهمین روز زمستان بود. باران در چند نوبت خوب بارید و هوا را تلطیف نموده و نسبت به دیروز ۷ درجه پایین آمد.


چند روز گذشته دما تا ۱۵ درجه بالای صفر رفت و زمستان را فراموش نمود.


منبع این نوشته : منبع
درجه ,درجه بالای